Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
Copy      Thêm dấu
Xóa
Sau khi dấu được thêm vào, nếu chữ nào sai thì nhấp chuột vào chữ đó để chọn dấu đúng.
Muốn copy thi nhấp chuột vào chữ Copy sau đó đánh Ctrl+C.